بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 68. پیشنهاد اضافه شدن سود سپرده های بانکی اشخاص حقوقی به پایه های مالیاتی

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان
دفاتر : مطالعات اقتصادی