بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 26. وضعیت بدهی دولت و انتشار اوراق مالی

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : اوراق مالی، بدهی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمدحسین معماریان / آقای فرهاد خانمیرزایی / خانم نیلوفر دمنه /
همکاران : آقای میثم خسروی وشیکایی /
ناظر علمی : آقای محمد قاسمی / آقای سیدمحمدهادی سبحانیان / آقای داریوش ابوحمزه / آقای شاهین جوادی /
متقاضی : کمیسیون تلفیق /