بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 45. بودجه دستگاه های اجرایی

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

برچسب ها

فارسی : بودجه، تشکیلات بخش عمومی، دستگاه اجرایی، شفافیت، قانون اساسی، مسئولیت، پاسخگویی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای مجید الماسی /
اظهارنظر کننده : خانم ناهید حکیم شوشتری /
ناظر علمی : آقای داریوش ابوحمزه / آقای سیدمحمدهادی سبحانیان /
متقاضی : کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات /