درباره تحریم های اقتصادی بسته خبری ـ تحلیلی 8

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : برجام، تحریم، خزانه داری آمریکا، عراق، نفت