شفافیت 1. شفافیت آرای نمایندگان پارلمان

توضیحات
فایل : 16319.pdf 16319.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

برچسب ها

فارسی : آرای پارلمان، اعلام عمومی، تعارض منافع، شفافیت، مبارزه با فساد، نظارت، پیشگیری

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای مجید الماسی / آقای یحیی مرتب / آقای محمدرضا علیزاده /
اظهارنظر کننده : دفتر مطالعات حقوقی / دفتر مطالعات سیاسی /
ناظر علمی : آقای سیدمحمدهادی سبحانیان / آقای محمد قاسمی /
متقاضی : فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی / کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس / احمد امیرآبادی فراهانی دهم، قم (قم)