بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 72. بودجه 1398 از منظر حقوق عمومی

توضیحات
فایل : 16321.pdf 16321.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمد برزگر خسروی / آقای یحیی مزروعی / آقای علی عبدالاحد / آقای محمدهادی زرافشان / آقای سیدمجتبی حسینی پور اردکانی / آقای حسن امجدیان / آقای ابوالفضل درویشوند / آقای محمد جواهری طهرانی / آقای خیراله شهبازی /
همکاران : آقای مهدی عبدالملکی / آقای محمدصالح عطار / آقای محمد آدمی / محمود رضایی / آقای محمد شکوری /
ناظر علمی : آقای احمد حکیم جوادی / آقای حامد ناظمی /