اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تغییر نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به وزارت فرهنگ، هنر و ارشاد اسلامی»

توضیحات
فایل : 16327.pdf 16327.pdf
دفاتر : مطالعات آموزش و فرهنگ، مطالعات حقوقی