بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1398 کل کشور بند الحاقی «4» به تبصره «6» و بند الحاقی «3» به تبصره «16» (شفافیت اقتصادی با استفاده از اطلاعات بانکی)

توضیحات
فایل : 16329.pdf 16329.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی