رویکردهای اتحادیه اروپا در قبال برجام پس از ثبت سازوکار تبادل مالی با جمهوری اسلامی ایران

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان
دفاتر : مطالعات سیاسی

برچسب ها

فارسی : آمریکا، اتحادیه اروپا، برجام، جمهوری اسلامی ایران، سازوکار ویژه مالی ایران و اروپا ( اس پی وی)