اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح ماده (5) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 16/09/1393»

توضیحات
فایل : 16345.pdf 16345.pdf
دفاتر : مطالعات اجتماعی ، مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، مطالعات زیربنایی ، مطالعات حقوقی