استانداردهای رأی گیری الکترونیکی در اتحادیه اروپا (سال 2017)

توضیحات
فایل : 16340.pdf 16340.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : اتحادیه اروپا، استانداردهای انتخابات الکترونیکی، استانداردهای رأی گیری الکترونیکی، استانداردهای فنی، انتخابات الکترونیکی، رأی گیری الکترونیکی

نقش ها

مدیر مطالعه : آقای حسن پوراسماعیل /
تهیه و تدوین : آقای محسن بنار / آقای عباس پورخصالیان /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / خانم پریسا علیزاده /