هوش مصنوعی در جهان (2) (جمهوری فدرال آلمان)

توضیحات
فایل : 16346.pdf 16346.pdf
دفاتر : مطالعات بنیادین حکومتی *

برچسب ها

فارسی : آلمان، اتحادیه اروپا، شهر هوشمند، فناوری هوشمند، قانون مدنی، قانونگذاری، هوش طبیعی، هوش مصنوعی، هوش پژوهی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای طالب جابری /
ناظر علمی : آقای سید یونس ادیانی /
ویراستار ادبی : خانم پرند فیاضی /