گزارش نظارتی عملکرد دولت در بهبود رتبه ایران در گزارش سال 2019 انجام کسب وکار بانک جهانی

توضیحات
فایل : 16343.pdf 16343.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : انجام کسب وکار، ایران، بانک جهانی، محیط کسب وکار، وزارت امور اقتصادی و دارایی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم مریم احمدیان /
ناظر علمی : آقای سیدامیر سیاح / آقای موسی شهبازی غیاثی /
متقاضی : کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی /