راهکارهای مدیریت مصرف و قاچاق سوخت

توضیحات
فایل : 16356.pdf 16356.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای میثم پیله فروش / آقای فریدون اسعدی /
همکاران : آقای امیرسامان اقصاد /
ناظر علمی : آقای حسین افشین /
اشخاص حقوقی : کمیسیون انرژی /