اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) (اعاده شده از شورای نگهبان)»

توضیحات
فایل : 15267-3.pdf 15267-3.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی