اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه بند «الف» (ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور)»

توضیحات
فایل : 16365.pdf 16365.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی ، مطالعات سیاسی