اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1/5/1391» (اعاده شده از شورای نگهبان)

توضیحات
فایل : 16366.pdf 16366.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی ، مطالعات انرژی ، صنعت و معدن