بررسی محتوایی: موارد مرتبط با ایران در گزارش 2019 جامعه اطلاعاتی آمریکا

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان
دفاتر : مطالعات سیاسی

برچسب ها

فارسی : امنیت منطقه ای و بین المللی، ایران، برجام، تروریسم، تهدیدهای جهانی، موشک های بالستیک، گزارش 2019 جامعه اطلاعاتی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای علی بغیری / آقای عبدالله مرادی /
ناظر علمی : آقای مجید عباسی /
متقاضی : معاونت پژوهش های سیاسی- حقوقی /