اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح انتقال وزارتخانه های دولت از تهران به استان های مستعد و دارای شرایط در یک دوره پنجساله»

توضیحات
فایل : 16369.pdf 16369.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، مطالعات آموزش و فرهنگ، مطالعات اقتصادی ، مطالعات زیربنایی ، مطالعات حقوقی ، مطالعات سیاسی ، مطالعات اجتماعی