اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به انضمام پروتکل الحاقی»

توضیحات
فایل : 16371.pdf 16371.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، مطالعات حقوقی