بازگشت آمریکا به برجام - موافقان در آمریکا

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان
دفاتر : مطالعات سیاسی

برچسب ها

فارسی : انتخابات 2020 آمریکا، اندیشکده های نومحافظه کار، برجام، حزب جمهوریخواه آمریکا، حزب دمکرات آمریکا