اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور»

توضیحات
فایل : 16370.pdf 16370.pdf
دفاتر : مطالعات اجتماعی ، مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، مطالعات حقوقی