اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشکیل کمیته جذب سرمایه های داخلی و صدور مجوز ایجاد واحدهای تولیدی»

توضیحات
فایل : 16376.pdf 16376.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : تولید، سرمایه گذاری، قانونگذاری، مجوز، محیط کسب وکار، مقررات زدایی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای احمد مرکز مالمیری /
همکاران : آقای حسن امجدیان / آقای علی عبدالاحد /
ناظر علمی : آقای سیدامیر سیاح / آقای موسی شهبازی غیاثی /