مدیریت منافع حاصل از توسعه میادین نفت و گاز در نروژ (گزارش دوم)

توضیحات
فایل : 16382.pdf 16382.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : استات اویل، میادین نفتی، نروژ، نفت، پتورو، گاز

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای احسان گنجی آزاد / آقای امیر حسین تبیانیان / آقای اصغر عیوضی /
همکاران : خانم مهدخت متین /
اظهارنظر کننده : آقای میثم پیله فروش /
مدیر مطالعه : آقای فریدون اسعدی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /