هوش مصنوعی در جهان(3) (جمهوری خلق چین)

توضیحات
فایل : 16383.pdf 16383.pdf
دفاتر : مطالعات بنیادین حکومتی

برچسب ها

فارسی : الگوریتم هوش، حسگرها، ربات هوشمند، فناوری هوش، ماشین هوشمند، هوش مصنوعی، هوش مصنوعی ضعیف، هوش مصنوعی قوی، هوش پژوهان، چین

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم بهاره سازمند /
ناظر علمی : آقای سید یونس ادیانی /
ویراستار تخصصی : آقای حسین صدری نیا /