در باب سازوکارهای حقوقی و قانونی تأسیس و اداره «مدارس طبیعت»

توضیحات
فایل : 16387.pdf 16387.pdf
دفاتر : مطالعات آموزش و فرهنگ

برچسب ها

فارسی : آموزش محیط زیست، تأسیس مدرسه، مدارس طبیعت

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای موسی بیات / خانم فرحناز حسام /
ناظر علمی : آقای سینا کلهر / آقای کرم الله دانش فرد /
متقاضی : فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی /