بررسی تجربیات جهانی مواجهه با بحران های بانکی (ژاپن ـ آمریکا)

توضیحات
فایل : 16390.pdf 16390.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : اصلاح نظام بانکی، بحران بانکی ژاپن، بحران مالی آمریکا، حباب دارایی، مقررات زدایی، نظارت بانکی، گزیر

نقش ها

تهیه و تدوین : اندیشکده حکمرانی شریف / آقای سعید عباسیان / آقای علی نادری شاهی / آقای مهدی اشعری / آقای یوسف عادلی /
مدیر مطالعه : آقای سیدمهدی حسینی دولت آبادی /
ناظر علمی : آقای محمد جواد شریف زاده / آقای احمد شعبانی / آقای سیدعلی روحانی /