سیاست ها و ساختار سیاستگذاری زنان و خانواده در سایر کشورها 1. کشور آلمان

توضیحات
فایل : 16399.pdf 16399.pdf
دفاتر : مطالعات آموزش و فرهنگ

برچسب ها

فارسی : خانواده، سیاست ها

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم نگار کریم پور /
ناظر علمی : آقای سینا کلهر /
متقاضی : کمیسیون فرهنگی /