اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تقویت جایگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در برابر آمریکا»

توضیحات
فایل : صرفا جهت اطلاع نمایندگان
دفاتر : مطالعات سیاسی ، مطالعات اقتصادی ، مطالعات حقوقی