پایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها و حوزه های کاری 3. تابستان 1397

توضیحات
فایل : 16400.pdf 16400.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : امنیت سرمایه گذاری، حقوق مالکیت، شفافیت، فعالان اقتصادی، محیط کسب وکار

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدامیر سیاح / آقای ایمان تهرانی /
همکاران : آقای امین قنبری / خانم زهرا نعیمی /
ناظر علمی : آقای شاهین جوادی / آقای جعفر خیرخواهان / آقای سیداحسان خاندوزی / آقای موسی شهبازی غیاثی /
متقاضی : کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی /