سیاستگذاری هوشمندانه شهرداری ها برای فروشندگان کم سرمایه و دســتفروشان گزارش نظارتی ماده (16) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار

توضیحات
فایل : 16409.pdf 16409.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : دستفروشان، رفع موانع تولید، شهرداری ها، فروشندگان کم سرمایه، فعالان اقتصادی، محیط کسب و کار

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای میثم هاشم خانی / خانم زهرا موسوی / آقای محمد ناطقی /
ناظر علمی : آقای شاهین جوادی / آقای سیدامیر سیاح / آقای ایمان تهرانی /
اظهارنظر کننده : آقای موسی شهبازی غیاثی /
متقاضی : کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی /