ارزیابی جایگاه ایران در شاخص بین المللی حقوق مالکیت در سال 2018 (با تمرکز بر نهادها و هزینه مبادله)

توضیحات
فایل : 16408.pdf 16408.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : امنیت سرمایه گذاری، حقوق مالکیت، محیط کسب و کار، نهاد، هزینه مبادله

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای جعفر خیرخواهان / آقای سردار خالدی /
ناظر علمی : آقای شاهین جوادی / آقای سیدامیر سیاح /
اظهارنظر کننده : آقای موسی شهبازی غیاثی /
ویراستار تخصصی : آقای احمد مرکز مالمیری /