گزارشات

مسیر شما: گزارش‌های کارشناسی اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تعویق واگذاری شرکت های دولتی دارای طرح های تثبیت و توسعه»
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تعویق واگذاری شرکت های دولتی دارای طرح های تثبیت و توسعه»
دفاتر :مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت*
دریافت فایل

جستجوی سریع
جزئیات گزارش
نوع :
شماره مسلسل : 16415
تاریخ انتشار : 1398/02/08
سال : 1398
نظر شما