گزارش فراتحلیل (2) چالش های حمل ونقل حوزه ریلی

توضیحات
فایل : 16412.pdf 16412.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : حمل و نقل ریلی، چالش های حمل ونقل

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای مهدی خرسندی /
مدیر مطالعه : آقای مرتضی سامتی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محمدتقی فیاضی /