گزارش فراتحلیل (1) حمل و نقل جاده ای

توضیحات
فایل : 16411.pdf 16411.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : حمل و نقل جاده ای، چالش های حمل و نقل

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم حدیث حسابی /
مدیر مطالعه : آقای مرتضی سامتی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محمدتقی فیاضی /