مجموعه مطالعات منطقه ای و آمایش سرزمین در ایران (5): نحوه مواجهه با تدوین سند آمایش سرزمین در شرایط کنونی

توضیحات
فایل : 16416.pdf 16416.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : آمایش سرزمین، برنامه ششم توسعه، توسعه منطقه ای، نابرابری منطقه ای

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم زهرا ذاکری /
همکاران : خانم زهرا عبدالمحمدی / خانم زهرا ذبیحی / خانم سارا دشتبانی / خانم محدثه صف شکن / خانم مهسا رجبی نژاد / خانم سید محمدامین حسینی / آقای امیرعلی زرقی / خانم بتول حیدری /
ناظر علمی : آقای فرشاد مومنی / آقای سید محسن علوی منش / آقای سیدعلی روحانی / آقای موسی شهبازی غیاثی /
اظهارنظر کننده : خانم فیروزه خلعتبری / آقای بایزید مردوخی / آقای خلیل کلانتری / آقای محمدحسین شریف زادگان / آقای علی اصغر بانوئی /