حدود اختیارات شرکت ملی گاز ایران با بررسی تجربه نروژ و روسیه

توضیحات
فایل : 16410.pdf 16410.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : حکمرانی، روسیه و اساسنامه شرکت ملی گاز ایران، صنعت گاز، نروژ

نقش ها

مدیر مطالعه : آقای فریدون اسعدی /
تهیه و تدوین : آقای جواد سلیمان پور / آقای مرتضی نیکخواه نسب / آقای حبیب اله ظفریان / آقای میثم پیله فروش / خانم سیده مریم موسوی /
همکاران : آقای محمدرضا کثیری / آقای سروش افخمی /
اظهارنظر کننده : آقای سیدغلامحسین حسنتاش / آقای ایرج مهرآزما /
ناظر علمی : آقای حسین افشین /
متقاضی : کمیسیون انرژی /