کاربرد فکتورینگ در تأمین مالی بنگاه ها و معرفی شیوه های تأمین مالی مبتنی بر قرارداد

توضیحات
فایل : 16417.pdf 16417.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : تأمین مالی بنگاه ها، فکتورینگ، واگذاری حساب های دریافتنی، وثیقه گذاری قرارداد

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محسن اسدبیگی / آقای اصغر عیوضی / آقای مهدی رعنایی / آقای میثم خسروی وشیکایی /
اظهارنظر کننده : آقای سیدمهدی بنی طبا / آقای صمد عزیزنژاد / آقای سیدامیر سیاح /
ناظر علمی : آقای سیدمهدی حسینی دولت آبادی / آقای موسی شهبازی غیاثی /