درباره مالیات بر ارزش افزوده 6. آسیب شناسی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران

توضیحات
فایل : 16424.pdf 16424.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای عبدالرضا ارسطو /
همکاران : آقای هادی ترابی فر /
مدیر مطالعه : آقای سیدمحمدهادی سبحانیان /
ناظر علمی : آقای محمد قاسمی / آقای سیدمحمدهادی سبحانیان /
متقاضی : کمیسیون اقتصادی /