درباره لایحه مالیات بر ارزش افزوده 7. بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی (کلیات)

توضیحات
فایل : 16423.pdf 16423.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

برچسب ها

فارسی : مالیات، مالیات بر ارزش افزوده

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای عبدالرضا ارسطو /
همکاران : آقای هادی ترابی فر /
مدیر مطالعه : آقای سیدمحمدهادی سبحانیان /
ناظر علمی : آقای سیدمحمدهادی سبحانیان / آقای داریوش ابوحمزه /
متقاضی : کمیسیون اقتصادی /