اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه مالیات بر ارزش افزوده» (فصول اول تا سوم)

توضیحات
فایل : 15400-2.pdf 15400-2.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، مطالعات حقوقی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای عبدالرضا ارسطو / آقای هادی ترابی فر / آقای سینا ضیایی /
همکاران : آقای امید عطائی / خانم فاطمه میرجلیلی / خانم سیده مریم موسوی / آقای ابراهیم مقصودی / خانم الهه سلیمانی مورچه خورتی / آقای محمد جواهری طهرانی / آقای ابوالفضل درویشوند /
مدیر مطالعه : آقای سیدمحمدهادی سبحانیان /
ناظر علمی : آقای سیدمحمدهادی سبحانیان / آقای علی مروی /
اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : آقای احمد غفارزاده /