اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه مالیات بر ارزش افزوده» (مواد (3 و 4) ـ تاریخ تعلق مالیات)

توضیحات
فایل : 15400-1.pdf 15400-1.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، مطالعات حقوقی