اقتصاد دیجیتال (2): سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد جهانی و الزامات توسعه آن

توضیحات
فایل : 16418 (1).pdf 16418 (1).pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : اقتصاد دیجیتال، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی

نقش ها

مدیر مطالعه : خانم پریسا علیزاده /
تهیه و تدوین : آقای ابوالفضل باقری / آقای محمد موسی زاده / آقای محمد ادبی فیروزجایی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین /
اظهارنظر کننده : آقای سیدمهدی حسینی دولت آبادی / آقای محمدامین صلواتیان /