خبرنامه تحولات انرژی (23) دوره دهم

توضیحات
فایل : 16428.pdf 16428.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : اداره اطلاعات انرژی آمریکا، قیمت نفت، نفت سنگین، هند، چین

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم زهرا جعفری /
مدیر مطالعه : آقای فریدون اسعدی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای علی اصغر اژدری /
متقاضی : کمیسیون انرژی /