اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون اصلاح ماده (35) قانون خدمت وظیفه عمومی »

توضیحات
فایل : 16425.pdf 16425.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی ، مطالعات سیاسی ، مطالعات اجتماعی