سیاست حمایتی جایگزین ارز ترجیحی

توضیحات
فایل : 16430.pdf 16430.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : ارز ترجیحی، سیاست حمایتی، فقر، یارانه

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم زهرا کاویانی / خانم نرگس صادقی / آقای آرین شهبازیان / آقای محمدرضا عبداللهی /
همکاران : آقای حسین هرورانی /
ناظر علمی : آقای محمد قاسمی / آقای سید علی روحانی / آقای موسی شهبازی غیاثی /
اظهارنظر کننده : آقای سیداحسان خاندوزی / آقای توحید آتشبار / آقای علیرضا عبدالله زاده /