بررسی و تحلیل وقایع سیل فروردین ماه سال 1398 6. کمک به سیل زدگان در راستای تأمین لوازم خانگی

توضیحات
فایل : 16431 (1).pdf 16431 (1).pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن