بررسی الزامات و اقدامات سازگاری با تغییر اقلیم و نقش قوه مقننه در آن : 1. اصول تنظیم قوانین و برنامه های بالادستی در سازگاری با تغییر اقلیم

توضیحات
فایل : 16433.pdf 16433.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : تغییر اقلیم، سازگاری، قوانین، قوه مقننه

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سعید مرید / خانم مهسا قطبی / خانم زهرا سلیمی / خانم زهرا امید /
ناظر علمی : آقای بهرام ثقفیان / آقای جمال محمدولی سامانی / آقای حسین افشین /