بررسی حادثه سیل فروردین ماه 1398 5 .سیلاب و خسارتهای وارده بر بخش مسکن و شهرسازی

توضیحات
فایل : 16436 (1).pdf 16436 (1).pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای علی فرنام / سارا حمیدپور زارع /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محمدتقی فیاضی /