بررسی و تحلیل وقایع سیل فروردین ماه سال 1398 4. سیلاب و خسارت های وارده بر زیرساخت های حمل ونقل کشور

توضیحات
فایل : 16439 (1).pdf 16439 (1).pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای ذبیح اله طلوعی / آقای خسرو خسروی / آقای محمد زند /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای محمدتقی فیاضی /